استار تاک

استارتاک بازگویی داستان موفقیت ها و شکست ها است. داستان افرادی که در زیست بوم نوآوری دانشگاه های کشور رشد کرده و در اکوسیستم کارآفرینی کشور به بالندگی رسیده اند.

سوژه های استارتاک از میان سه گانه استاد کارآفرین، دانشجوی کارآفرین و دانش آموخته کارآفرین انتخاب می شوند که همگی برآمده از مفهوم و نهاد #دانشگاه_کارآفرین هستند. در این رویداد سعی بر انتقال تجربه اثربخش به مخاطبان است.

بدینصورت که در سخنرانی کوتاه 30 دقیقه ای (در صورت امکان در فضای باز دانشگاه) با حضور مخاطبان علاقمند به حوزه کارآفرینی، به همراه پرسش و پاسخ  فرصتی برای ارتباط دو طرفه به کارآفرین ها و صاحبان طرح و ایده می دهد.

گفتگوی نوآوری
ریورس پیچ 1399
ریورس پیچ 1399