اینو کافه

این رویداد دورهمی صمیمانه ی  کارآفرینان، مدیران استارتاپ ها، شرکت های دانش بنیان و صاحبان طرح ها است که با هدف شبکه سازی، انتقال تجربه، جذب حمایت مالی و معنوی برای تجاری سازی طرح ها صورت می گیرد. همچنین با توجه به حضور منتورها و مدیران موفق ترین استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان امکان کشف چالش های طرح های دریافتی و یافتن راهکار مناسب ارتقاء این طرح ها وجود دارد.

 
اینو کافه استارپوزال پارک تربیت مدرس
اینو کافه استارپوزال پارک تربیت مدرس
اینو کافه استارپوزال پارک تربیت مدرس
اینو کافه استارپوزال پارک تربیت مدرس
اینو کافه استارپوزال پارک تربیت مدرس