مرحله 1 از 2

ثبت پارسا (پایان نامه یا رساله) -فرم اولیه

آدرس محل سکونت*
آخرین مقطع تحصیلی

اعضای تیم (همکاران)

نام و نام خانوادگی
کد ملی
شماره همراه
نقش همکار در پارسا
رشته تحصیلی
دانشگاه
 

آیا نسخه نمایشی/ وبسایت/ نمونه آزمایشی از دساورد های پارسای شما وجود دارد؟*
آیا تعریف پارسا بر اساس تقاضا و نیاز صنعت بازار بوده است؟*
چگونه با جشنواره استارپوزال آشنا شده اید؟*