کافه سرمایه

کافه با هدف جذب سرمایه برای شرکت های نوپا و ارتباط مستقیم آنها با سرمایه گذاران به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای جانبی جشنواره استارپوزال برگزار می گردد.